OVIDIU IOAN MĂRGINEAN - BIROU DE MEDIATOR

Medierea este o metodă nouă şi civilizată de stingere a conflictelor.

 • Acord de confidenţialitate = actul prin care părţile prezente la procedura medierii pot conveni la caracterul informativ al informaţiilor pe care părţile le prezintă în timpul procesului de mediere , semnat şi însuşit de toti participanţii la şedinţa de mediere.
 • Acord de mediere = actul încheiat în urma procedurii de mediere prin care se stinge conflictul, şi reprezintă concret soluţiile alese de către părţi, redactat de mediator.
 • Cauze care înlătură răspunderea penală = reprezintă stări, situaţii sau împrejurări ce apar în procesele de aplicare şi executare a proceselor penale. Efectele acestora constă în înlăturarea răspunderii penale, înlăturarea parţială sau totală a consecinţelor condamnării.
 • Desfăşurarea medierii => Procesul de mediere = Medierea se bazează pe cooperarea părţilor şi utilizarea de către mediator, a unor metode şi tehnici specifice, bazate pe comunicare şi negociere. Mediatorul nu poate impune părţilor o soluţie în cauza supusă medierii. De regulă , medierea are loc la sediul biroului de mediere, dar de comun acord cu părţile , poate avea loc în orice loc convenit de participanţi, dacă se poate respecta caracterul confidenţial al întâlnirii. Părţile aflate în conflict pot fi asistate de avocat sau alte persoane la şedinţa de mediere. În condiţiile legii, persoanele alfate în conflict pot fi reprezentate de alte persoane care pot semna în locul celor în cauză acte de dispoziţie. Susţinerile părţilor în cadrul procedurii de mediere sunt confidenţiale faţă de terţi şi nu pot fi folosite ca probe în cadrul unor proceduri judiciare, doar dacă părţile convin altfel sau legea prevede expres contrariul.Mediatorul are obligaţia de a aduce la cunoştinţă tuturor participanţilor la şedinţa de mediere asupra obligaţiei de păstrare a confidenţialităţii şi le va solicita semnarea unui contract de confidenţialitate. 
 • Imparţialitate = reprezintă atitudinea mediatorului în disputa dintre părţi, interesul acestuia în cauză fiind nul, interesul faţă de obiectul disputei fiind zero.
 • Invitaţie = reprezintă înscrisul prin care o parte este invitată la sediul biroului de mediere de către mediator , la solicitarea părţii care s-a prezentat la mediator pentru solicitarea unei proceduri de mediere. Înscrisul este redactat de mediator şi transmis prin orice mijloc ce garantează o confirmare de primire, către partea cu care se doreşte medierea.
 • Mediator = persoana autorizată legal să desfăşoare activităţi de mediere.
 • Medierea = este o modalitate de soluţionare a conflictelor , alternativă procesului obişnuit sau abitral, este o negociere asistată de un terţ autorizat, respectiv o tehnică consensuală de rezolvare a conflictelor, constând într-o comunicare permanent orientată către încheierea unei înţelegeri între părţi care au atât interese comune, cât şi divergenţe. Medierea are un caracter voluntar şi se bazează pe convenţia părţilor de a rezolva o dispută sau neînţelegere.
 • Neutralitate = reprezintă atitudinea mediatorului faţă de părţile aflate în conflict, prin tratament egal aplicat părţilor.
 • Nevoi = reprezintă necesităţile părţilor prin împlinirea cărora se poate stinge sau diminua conflictul.
 • Oferta = transmiterea de către mediator a opţiunilor unei părşi către cealaltă parte.
 • Părţi = Sunt persoane fizice sau persoane juridice, prezente la procedura medierii.

 

Newsletter

 

Vizitati : www.mediatorsibian.freewb.ro

www.psihoterapiesibiu.freewb.ro