OVIDIU IOAN MĂRGINEAN - BIROU DE MEDIATOR

Medierea este o metodă nouă şi civilizată de stingere a conflictelor.

   Cu siguranţă veţi întreba care sunt litigiile ce pot face obiectul unei medieri.

   Aproape orice raport conflictual, litigiu, dispută , problemă. Indiferent cum vom defini starea de conflict dintre două sau mai multe persoane , fizice ori juridice, unde rezolvarea nu poate avea loc fără ajutor, una dintre metodele cele mai avantajoase o reprezintă medierea.

   Informez persoanele interesate despre faptul că în unele cazuri nu se poate solicita procedura de mediere, deoarece legea prevede altfel.

Atunci cand conflictele cad sub incidenţa ordinii publice , acestea nu pot fi mediate. Art.2 pct.(4) din Legea nr.192 din 2006 arată următoarele:" Nu pot face obiectul medierii drepturile strict personale, cum sunt cele privitoare la statutul persoanei, precum şi orice alte drepturi de care părţile , potrivit legii, nu pot dispune prin convenţie sau prin orice alt mod admis de lege". 

   Urmărind ramurile dreptului clasificăm litigiile  ce se pot media:

  LITIGII DE FAMILIE :

 - Contractul prenupţial.  Noul cod civil arată în capitolul ** Alegerea regimului matrimonial** - posibilitatea cuplului ce urmează a se căsători ori chiar soţii căsătoriţi , au posibilitatea de a încheia o convenţie matrimonială , cunoscută drept contract prenupţial.

 - Divorţul amiabil.  Nu de puţine ori sunt dificultăţi privind asumarea divorţului, dificultăţi în stabilirea modului de împărţire a bunurilor obţinute în timpul căsătoriei, modul în care fiecare soţ îşi rezolvă problema locuinţei după divorţ,  Dificultăţile apar în cazul familiilor care au copii în situaţiile unui divorţ. Soţul refuză să recunoască paternitatea! Pentru aceasta alege medierea.

 - Modificarea pensiei de întreţinere. Pensia de întreţinere este o obligaţie legală a părintelui care nu locuieşte cu copilul. Disensiunile ce pot să apară pe parcursul existenţei acestei obligaţii, pot fi rezolvate prin mediere.

 - Abandonul de familie. Aceasta faptă este prezentată de Codul penal ca făcând parte din categoria infracţiunilor contra familiei. Unii părinţi în raport cu copiii aflaţi în întreţinere pot recurge la fapte care le pun în pericol educaţia, buna dezvoltare . Acest fel de conflicte se pot finaliza in biroul unui mediator autorizat.

Nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului, reţinerea si împiedicarea relaţiei personale a unuia dintre părinţi cu minorul, dacă legal este stipulat, poate face obiectul unei medieri.

 - Logodna şi concubinajul. Aceste două tipuri de relaţii interpersonale pot crea situaţii conflictuale în cazul unor despărţiri prin dificultatea de a justifica detaliile şi situaţia bunurilor comune sau ale copiilor proveniţi din consumarea relaţiei.

 - Conflictul dintre un copil major şi părinte. În cazul apariţiei unor conflicte între părinte şi copil , referitor la viitorul copilului, se poate cădea la un acord scris , la fel şi în cazul apariţiei unor disfuncţionalităţi care se referă la relaţia în sine. 

   LITIGII REFERITOARE LA PROPRIETATE

   Aceste dispute reprezintă numărul cel mai mare de cazuri care fac obiectul medierii. Este vorba de disputele referitoare la dreprurile de proprietate, 

 - Proprietatea intelectuală. Proprietatea intelectuală reprezintă o categorie aparte de drepturi de proprietate şi sunt creaţia minţii celui care le-a conceput. Procedura de mediere îşi poate găsi o utilitate aparte în acest domeniu, deoarece unele creaţii sunt mai greu de comparat ori contestat, iar apelarea la calea amiabilă de revendicare a dreptului de proprietate e mai convenabilă în anumite situaţii.

 - Revendicarea unei proprietăţi. Principalul mod de apărarea al unui drept de proprietate o reprezintă acţiunea în revendicare. In aceste cazuri, alegerea medierii aduce un  bonus părţilor deoarece pot solicita recuperarea taxei de timbru, destul de mare in cazul imobilelor.

 - Vecinătăţi, grăniţuiri, servituţi. Orice dispută privind vecinătatea poate fi încheiat printr-un acord de mediere, civilizat si onest.

 - Raporturi locative, închirieri, evacuări. Orice raport locativ este necesar să aibă la bază susţinerea unui contract. Din practică s-a constatat că majoritatea disputelor locative au ca obiect cereri de evacuare. În aceste cazuri procedura de mediere aduce avantaje ambelor părţi , proprietarului şi locatorului evacuat. 

 - Transferul de proprietate. Acest domeniu are în vedere transferul proprietatii prin vânzare - cumpărare de bunuri mobile sau imobile, donaţii, etc. După întocmirea unui contract, pot să apară dispute în derularea acestuia, din cauza unor erori sau vicii ale contractului, Majoritatea acestor situaţii nedorite se pot rezolva civilizat şi amiabil prin mediere.

 - Asociaţii de proprietari. Neplata unor facturi , întârzierile de plată, conflictele domestice dintre colocatari îşi pot găsi rezolvarea în mod rapid cu ajutorul unui mediator autorizat.

   LITIGII IN CAZUL SUCCESIUNILOR

   În multe situaţii succesiunile fac obiectul unor procese nedorite , neplăcute şi stresante. Medierea poate oferi, clarificarea situatiilor respective , cu discreţie , pe cale amiabila tuturor persoanelor ce se află intr-o astfel de situaţie.

   Partajul masei succesorale

   Partajul succesoral poate fi făcut prin metoda medierii, atunci când succesorii nu se înţeleg.

   Renunţarea la moştenire a unuia dintre succesori.

   Acceptarea moştenirii sau renunţarea de către succesor reprezintă un act unilateral de voinţă, putându-se declara străin de moştenire. Precizez ca renunţarea devine definitivă după 6 luni de la deschiderea unei succesiuni , in cazul în care nu intervine o retractare a ei. Trebuie respectate următoarele condiţii:

 •  înţelegerea dintre moştenitori să aibă loc numai după deschiderea succeciunii, altfel e lovită de nulitate
 • moştenitorul care renunţă , nu trebuie să fi acceptat moştenirea , anterior renunţării la aceasta
 • acordul dintre moştenitori referitor la masa succesorală, nu trebuie să încalce legile privind normele de ordine publică şi bune moravuri
 • în cazul mai multor moştenitori, când unul renunţă de bunăvoie la moştenire, aceasta va fi obligatoriu înregistrată la notar pentru ca renunţarea să producă efecte de drept.

   În urma încheierii unui acord de mediere , având ca obiect o astfel de cauză, nerespectarea de oricare dintre moştenitori a convenţiei , poate duce la acţionarea în instanţă.

   Partajul de ascendent 

   Reprezintă distribuirea , încă , din timpul vieţii a bunurilor şi proprietăţilor ce aparţin unei persoane numită "ascendent" către "descendenţi". 

   În aceste cazuri medierea, are rolul de a detensiona situaţiile care implică nemulţumiri ale uneia dintre părţi ce se consideră nedreptăţită.

   DIVERSE CONFLICTE - LITIGII CIVILE

   Solicitari de daune morale, materiale sau Malpraxis

   Codul Civil arată faptul că " la cererea persoanei interesate, instanţa poate lua toate măsurile necesare pentru a împiedica sau a face să înceteze orice atingere adusă corpului uman,(...) şi a dispune repararea în condiţiile legale a daunelor morale şi materiale suferite.". Acelaşi cod ne spune că " autorul faptei ilicite este obligat să repare prejudiciul cauzat şi când acesta este urmare a atingerii aduse unui interes al altuia , dacă interesul este legitim , şi prin felul în care se manifestă , crează aparenţa unui drept subiectiv."

   Solicitarea de despăgubiri civile în cazul proceselor penale.

   Acolo unde legea prevede , perosanele vătămate se pot constitui parte civilă în cadrul procesului penal. Este un drept şi nu o oblogaţie. În astfel de cazuri latura civilă poate fi soluţionată prin mediere mai rapid. Să nu uităm că în procesele penale se soluţionează mai întâi soluţia penală apoi cea civilă. Avantajul medierii face ca disputa să poată fi suspendată în instanţă.

   Pentru aceasta se poate apela la serviciile unui mediator : înainte de formularea acţiunii penale, pentru a solicita părţii vătămate să nu se constituie parte civilă în procesul penal şi după declanşarea procesului , pentru retragerea pretenţiilor ori chiar a plângerii penale.

   Executările silite şi popririle pot fi mediate.

   Executările silite le întâlnim în cazul în care debitorii nu îşi îndeplinesc obligaţiile stabilite prin hotărâri judecătoreşti, existând titluri executorii.

   Clasificând executarea silită putem spune ca poate fi:

 • directă ( în natură), astfel executorul judecătoresc poate ridica un bun pe care debitorul îl deţine fără drept, se poate demola o construcţie, pot fi efectuate evacuaări, etc.
 • indirectă ( prin echivalent), creditorul încasând sume băneşti în urma vânzării bunurilor debitorului sau prin poprire.

   Oricare din părţi poate apela la procedura medierii , chiar dacă s-a declanşat procedura de executre silită. Soluţiile ce pot fi gasite prin mediere pot fi flexibile găsindu-se astfel mai multe căi de achitare a datoriilor, căutând moduri echivalente de stingere a datoriilor , eventual eşalonări de plată, etc.

   În astfel de situaţii majoritatea persoanelor îşi doresc discreţie, confidenţialitate astfel încât să nu le fie afectată reputaţia. Un mod civilizat de abordare a unor asemenea situaţii poate fi găsit doar prin mediere.

   LITIGII ÎN DOMENIUL MUNCII

   Conflictele de muncă dintre angajator şi angajet, sau dintre patronate şi sindicate, care au ca izvor încheierea, executarea sau încetarea contractelor individuale de muncă ori alte dispute, pot fi încheiate prin metoda medierii.

   MEDIEREA ÎN CAUZELE PENALE 

   În cazurile în care legea prevede că cercetarea se face doar în urma depunerii unei plângeri penale, iar retragerea plângerii penale duce la încetarea cercetării penale, pentru reconcilierea si stingerea conflictului , medierea este o alternativă avantajoasă.

   Noul cod penal, intrat în vigoare după 1 februarie 2014, prevede infracţiunile care se pun în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate,  şi care îşi pot găsi finalizare prin reninţarea, retragerea plângerii sau înţelegerea între părţi.

 • Lovirea sau alte violenţe, prev. de art. 193
 • Vătămarea corporală din culpă, prev. de art. 196
 • Ameninţarea, prev. de art. 206
 • Hărţuirea , prev. de art. 208 
 • Violul în forma simplă, prev. de art. 218, alin.1 şi 2, 
 • Agresiunea sexuală în formă simplă, prev. de art. 219 alin.1.
 • Hărţuirea sexuală, prev. de art. 223
 • Violarea de domiciliu, prev. de art. 224
 • Divulgarea sediului profesional, prev de art. 225
 • Violarea vieţii private, prev. de art. 226
 • Divulgarea secretului profesional, prev. de art. 227
 • Furtul - art.228, Furtul calificat - art.229, Furtul în scop de folosinţă - art. 230, şi tentativa lor - art. 232 săvârşite de un minor în paguba tutorelui, sau de către persoana găzduită ori cu care se locuieşte , în paguba persoanei vătămate - art. 231 alin.1
 • Abuzul de încredere, prev. de art. 238
 • Abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor, prev. de art. 239
 • Bancruta simplă, prev. de art.240
 • Bancruta frauduloasă, prev. de art.241
 • Gestiunea frauduloasă, prev. de art. 242
 • Distrugerea în formă simplă şi prima formă agravantă, prev. de art. 253 alin. 1 şi 2
 • Tulburarea de posesie, prev. de art. 256
 • Asistenţa şi reprezentarea neloaială, prev. de art. 284
 • Nerespectarea unei hotărâri judecătoreşti în litigii de muncă, pensii şi folosinţa unui imobil, prev. de art. 287, alin.1, lit. d,e,f,g.
 • Violarea secretului corespondenţei scrise, prev. de art.302, alin.1
 • Abandonul de familie, prev. de art.378
 • Nerespectarea măsuriloe privind încredinţarea minorului, prev. de art. 379
 • Împiedicarea exercitării libertăţii religioase.
 • Pentru orice infractiune prevazuta in Noul Cod Penal se poate derula procedura de mediere, avand in vedere recuperarea de daune civile, cand una dintre parti se constituie parte civila in procesul penal.

   Codul de Procedură Penală care a inrat în vigoare la data de 01.02.2014, arată că termenul de introducere a plângerii prealabile este de 3 luni.

   CONFLICTE DIVERSE CE NU INTRA IN SFERA JUDICIARĂ

   Întrucât medierea este o metodă alternativă de rezolvare a conflictelor, mediatorul nefiind judecător, notar sau avocat, ci o persoană pregătită să dezamorseze stările tensionate , să găsească o cale de comunicare permisivă părţilor pentru a-şi rezolva într-un mod cât mai civilizat problemele , fiind liantul în comunicare, pot fi dezbătute şi probleme ce nu sunt din aria materiei juridice.

   Astfel cu ajutorul medierii , pot fi rezolvate:

   Conflictele cu caracter personal, subiectiv:

   + conflicte interpersonale generate de comunicare divergentă, viziune sau convieţuire deficitară

   + conflicte existente între rude, atitudini nepotrivite , conflicte în viaţa privată.

   + conflicte între copiii majori şi părinţi, urmare a neacceptării partenerului părintelui/copilului, proiecte divergenţe în alegerea unor viitoare profesii, proiecte, ori în ceea ce priveşte viitorul în educaţie ori viaţă.

   + conflicte între vecini, generate de neînţelegeri.

   Conflicte de ordin ideologic nereglementate  de normele juridice:

   +  conflicte de natură etnică sau între etnii.

   + conflicte de natură confesională, între persoane ce fac parte din diferite confesiuni religioase, intre membrii familiei de confesiuni diferite.

   + conflicte inter-culturale.

   Conflicte de natură organizaţională:

   + conflicte inter-departamentale, în marile intreprinderi

   + conflicte între angajator şi angajaţi, în cadrul unor societăţi.

   + conflicte ce apar unităţile de învăţământ între elevi, elevi şi profesori, profesori şi părinţi.

   La apariţia unor astfel de conflicte , cetăţenii pot apela la serviciile unui mediator autorizat, întrucât experienţa unui profesionist poate ajuta la rezolvarea problemelor.

 

 

 

 

Newsletter

 

Vizitati : www.mediatorsibian.freewb.ro

www.psihoterapiesibiu.freewb.ro